ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДРУГОГО ТУРУ ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ “КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ”

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДРУГОГО ТУРУ

ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

“КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ”

 

Запитання для співбесіди з питань державного управління

 

Державне управління та місцеве самоврядування

 1. Конституційні засади державного управління в Україні.
 2. Сутність державного управління.
 3. Цілі та принципи державного управління.
 4. Державний устрій як основа організації державного управління.
 5. Організаційна та функціональна структури державного управління.
 6. Причини реформування державного управління в сучасних умовах.
 7. Пріоритетні напрями реформування державного управління.
 8. Демократизація влади та децентралізація державного управління.
 9. Проблеми децентралізації та деконцентрації державної влади в Україні у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи.
 10. Норми Конституції України та міжнародних документів щодо утвердження та забезпечення прав громадян України на участь в управлінні державними справами.
 11. Політичний та адміністративний аспекти державного управління.
 12. Регіональний рівень управління: цілі, завдання та функції.
 13. Інструменти регіонального управління.
 14. Місцеве самоврядування у загальній системі управління державою та суспільством.
 15. Децентралізація влади: розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 16. Сучасний стан і проблеми розвитку місцевої демократії, впровадження нових форм самоорганізації населення.
 17. Механізми реалізації інституту участі громадян в управлінні державними справами в Україні.
 18. Сутність та значення стратегічного планування у державному управлінні.
 19. Особливості державного управління в окремих сферах (відповідно до організаційно-правового статусу та повноважень органу, в якому працює учасник конкурсу).

 

Модернізація державного управління
та реалізація соціально-економічних реформ в Україні

 1. Шляхи реалізації реформи системи публічного управління в Україні.
 2. Європейські стандарти суспільного розвитку.
 3. Внутрішні реформи в Україні в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 4. Пріоритетні галузі реформування в рамках антикризового управління.
 5. Особливості реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні.
 6. Функціонування соціальних програм в умовах реалізації політики стабілізації.
 7. Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в Україні.
 8. Інноваційний розвиток як умова ефективного впровадження реформ.
 9. Глобальні ризики і виклики розвитку економіки України та цілі стратегічної модернізації.
 10. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення.
 11. Фінансова децентралізація: шляхи реалізації та очікувані результати.
 12. Принципи реалізації державної економічної політики в Україні.
 13. Інституційне та ресурсне забезпечення економічного розвитку України.
 14. Розвиток сфери інвестицій та інновацій.
 15. Механізми створення необхідної інфраструктури для залучення інвестицій.
 16. Шляхи поліпшення бізнес-клімату в Україні.
 17. Особливості реалізації ефективної регуляторної політики.
 18. Структура бюджетної системи України в умовах децентралізації влади.
 19. Особливості організації бюджетного процесу в умовах фінансової децентралізації.
 20. Бюджетна політика в системі узгодження соціально-економічних інтересів сучасного суспільства.
 21. Причини існування тіньового сектору економіки.
 22. Шляхи детінізації економіки України.
 23. Шляхи модернізації базових секторів економіки (за вибором учасника конкурсу).
 24. Стратегія системних змін та роль культури в Україні.

 

Державна служба

 1. Історія становлення та розвитку державної служби України.
 2. Концептуальні засади державної служби.
 3. Завдання і функції державної служби.
 4. Правове забезпечення державної служби в Україні.
 5. Проблеми функціонування інституту державної служби.
 6. Європейські стандарти розвитку та гуманізації державної служби.
 7. Шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС.
 8. Пріоритетні напрями реформування державної служби в Україні.
 9. Сутність державної кадрової політики.
 10. Механізми оновлення управлінської еліти в Україні.
 11. Розвиток громадянських компетентностей у державних службовців.
 12. Шляхи забезпечення ефективності взаємодії органів влади з представниками інтелектуальної еліти і науки, бізнесу, громадськістю та політичними партіями.
 13. Шляхи забезпечення ефективності реалізації державної політики у сфері державної служби.
 14. Шляхи забезпечення професіоналізації державної служби.
 15. Шляхи забезпечення ґендерної рівності у процесі реалізації кадрової політики в органах державної влади.

 

Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

 1. Шляхи реалізації державної антикорупційної політики в Україні.
 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності щодо боротьби з корупцією в органах державної влади.
 3. Основні міжнародні акти у сфері протидії корупції.
 4. Міжнародне співробітництво в контексті формування національної антикорупційної політики України.
 5. Причини виникнення та механізми протидії корупції.
 6. Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців.
 7. Професійно-етичні вимоги до поведінки посадових осіб органів державної влади.
 8. Види відповідальності державних службовців за корупційні правопорушення.
 9. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади з метою запобігання та протидії проявам корупції.
 10. Роль громадського контролю за додержанням антикорупційного законодавства.

 

Менеджмент в органах державної влади

 1. Взаємодія влади і громадянського суспільства у реалізації принципів Good governance.
 2. Забезпечення якості надання адміністративних послуг.
 3. Сутність менеджменту та його роль у державному управлінні.
 4. Стратегічний менеджмент в органах державної влади.
 5. Переваги здійснення стратегічного управління.
 6. Механізми впровадження стратегій через управління проектами.
 7. Принципи сучасного кадрового менеджменту в органах державної влади.
 8. Керівник-лідер як суб’єкт комунікативної діяльності.
 9. Компетентнісний підхід у діяльності сучасного керівника.
 10. Комунікативні інструменти моделювання іміджу.
 11. Особливості управління персоналом в органах влади.
 12. Види організаційної структури органів державної влади.
 13. Організаційно-правові засади здійснення внутрішнього контролю в органах державної влади.
 14. Шляхи формування позитивного іміджу органів державної влади.
 15. Управління змінами в органах влади.
 16. Механізми прийняття управлінських рішень.
 17. Етапи підготовки та реалізації “непопулярних рішень”.
 18. Правові аспекти організації і ведення кадрової роботи в органах державної влади.
 19. Механізми забезпечення мотивації персоналу в системі державної служби.
 20. Використання сучасних інформаційних технологій та ефективних комунікацій органами влади.
 21. Електронне урядування в органах державної влади.

 

Рекомендації до проведення співбесіди з питань державного управління

Співбесіда проводиться у форматі індивідуальної бесіди з кожним учасником конкурсу, під час якої конкурсанту cтавляться питання (не більше п’яти питань із запропонованого переліку), беручи до уваги сферу його професійної діяльності.

Під час співбесіди учасник конкурсу має продемонструвати:

 • професійну компетентність та знання законодавчого та нормативно-правового забезпечення певних сфер державного управління;
 • здатність аналізувати державну політики у певній сфері чи галузі;
 • вміння формулювати судження та робити ґрунтовні висновки, логічно, послідовно і доказово їх викладати;
 • культуру ділового мовлення.

На цьому етапі конкурсу комісія в протоколі фіксує задані питання та оцінює відповіді на них.

Результати проведення співбесіди заносяться до відомості та підтверджуються підписами членів комісії.

 

Критерії оцінювання співбесіди з питань державного управління

№ з/п

Критерії для оцінювання

Бали

1.

Вміння презентувати себе, демонструючи:

- чіткість виступу;

- впевненість;

- культуру мовлення;

- належній зовнішній вигляд.

2

2.

Змістовність:

- повнота відповідей на поставлені запитання;

- лаконічність та логічність викладення матеріалу;

- оперування аргументованими фактами, статистичними показниками, переконливими прикладами;

- знання чинного законодавства;

- ґрунтовність пропозицій щодо вдосконалення професійної діяльності.

3

Максимальна оцінка

5


 

Конкурсне завдання з питань службової етики, етикету та іміджу державного службовця

включає:

одне практичне завдання і п’ять тестових запитань

 

 

Практичні завдання з питань службової етики та етикету

 

 1. Запропонуйте дієві та ефективні механізми контролю за дотриманням державними службовцями етики поведінки.
 2. Запропонуйте практичні методи ефективного морального впливу керівника на працівників в органі державної влади.
 3. Назвіть основні механізми формування культури поведінки державних службовців.
 4. Назвіть основні напрями забезпечення мотивації державних службовців до їх безперервного професійного розвитку.
 5. Назвіть основні критерії проведення моніторингу корпоративної культури та ділового етикету в органі державної влади.
 6. Назвіть дії, які має здійснити керівник для удосконалення корпоративної культури органу державної влади.
 7. Назвіть заходи, необхідні для поліпшення морального клімату в органі державної влади, в якому Ви працюєте.
 8. Сформулюйте правила, які доцільно дотримуватися керівникові підрозділу для формування позитивного морального клімату в колективі.
 9. Назвіть способи коректного впливу підлеглого на керівника у процесі професійної діяльності.
 10. Визначте способи взаємодії керівника і неформального лідера для забезпечення ефективної діяльності підрозділу.
 11. Проаналізуйте стан дотримання ділового етикету в органі державної влади, в якому Ви працюєте.
 12. Сформулюйте поради керівникові структурного підрозділу органу державної влади щодо дотримання ділового етикету.
 13. Проаналізуйте стан дотримання державними службовцями правил поведінки і вимог до їх зовнішнього вигляду в органі державної влади, в якому Ви працюєте.
 14. Сформулюйте правила ділового етикету, яких необхідно дотримуватися в процесі:

- проведення ділових зустрічей;

- переговорів;

- нарад;

- телефонних розмов;

- бесід і розмов керівника з підлеглими.


 

 

Тести з питань службової етики та етикету

 

 1. Відповідно до правил етичної поведінки державний службовець повинен:
 1. проводити агітацію та інші заходи, спрямовані на підтримку правлячої політичної сили;
 2. брати участь у мітингах та демонстраціях, що проводяться громадськими організаціями, спрямованими на відстоювання інтересів громадян;
 3. діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

 

 1. Зазначте, чи правильним є твердження: «Згідно з правилами етичної поведінки державні службовці діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні погляди але у разі, якщо це не суперечить їх релігійним або іншим особистим поглядам чи переконанням».
 1. так
 2. ні.

 

 1. Відповідно до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 р. № 214, поведінка державних службовців має:
 1. відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України;
 2. відповідати нормам поведінки, визначеним Нацдержслужбою, забезпечувати позитивний імідж державної служби, сприяти реалізації державної політики.

 

 1. Державний службовець ознайомлюється з Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 р. № 214, про що робиться письмовий запис у його особовій справі:
 1. після закінчення випробувального терміну;
 2. після присвоєння рангу державного службовця;
 3. при прийнятті на державну службу.

 

 1. Вкажіть, які заходи зобов’язаний невідкладно вжити державний службовець у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси:
 1. відмовитися від пропозиції;
 2. прийняти пропозицію та задекларувати (у разі отримання матеріальних цінностей) подарунок (отриманий прибуток);
 3. прийняти пропозицію, зафіксувати порушення та викликати правоохоронні органи;
 4. за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
 5. залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 6. відмовитися від подарунка на користь певної благодійної організації та письмово повідомити про пропозицію спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 7. письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

 1. Які з наведених елементів є держаними символами України?
 1. Конституція України;
 2. Державний Прапор України;
 3. Державні нерухомі пам’ятки України;
 4. Державний Герб України;
 5. Державний Гімн України.

 

 1. Назвіть основні якості, які визначають успішність діяльності державного службовця:
 1. цілеспрямованість, ініціативність, доброзичливість, увага до оточуючих, належний зовнішній вигляд, грамотність;
 2. зухвалість, безкомпромісність, конфліктність, конфіденційність;
 3. доброзичливість, поступливість, увага до оточуючих, належний зовнішній вигляд;
 4. люб’язність, делікатність, нерішучість, коректність.

 

 1. Тактовність – це:
 1. офіційна, переважно службова «холодна ввічливість», особливе вміння стримувати себе в будь-яких обставинах, конфліктах;
 2. ввічливість, яка підкреслює повагу до людини та виявляється у ставленні до літніх людей;
 3. почуття міри, яке необхідно зберігати у розмові, в особистих і службових стосунках, уміння відчувати межу, переступивши яку можна незаслужено образити людину;
 4. ввічливість у поєднанні з особливою м'якістю й глибоким розумінням внутрішнього стану та настрою інших людей.

 

 1. Щоб успішно керувати людьми, треба:
 1. говорити їм те, що вони хочуть чути;
 2. рухатись вперед, незважаючи ні на що;
 3. зберігати цілковитий контроль над ресурсами та інформацією;
 4. бути мудрим, розуміти кожного члена колективу, знайти індивідуальний підхід до кожного та мотивувати працівників.

 

 1. Які основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації?
 1. позитивна, негативна;
 2. самостійна, конформна;
 3. конструктивна, змішана;
 4. конструктивна, деструктивна, конформістська.

 

 1. З чого починається процес розв’язання конфлікту?
 1. з напруження;
 2. з ведення діалогу та здійснення аналізу конфлікту;
 3. з ведення переговорів;
 4. зі співпраці.

 

 1. Основними стратегіями завершення конфлікту є:
 1. ігнорування проблем та відсторонення;
 2. критика опонента;
 3. відстоювання власної позиції;
 4. співробітництво і компроміс.

 

 1. Публічний виступ – це:
  1. сукупність політико-організаційних та пропагандистських заходів, розрахованих на велику групу людей, аудиторію;
  2. вид політико-управлінського спілкування, розрахований на велику групу людей, який має конкретну мету – інформування, переконання, заклик до дії;
  3. здійснення впливу на політичну поведінку індивідів, групи з метою задоволення власних політичних інтересів і потреб.

 

 1. Психологічні умови ведення політичних перемовин вимагають:
  1. різнобічного підходу до проблем і явищ;
  2. орієнтації переважно на власні інтереси;
  3. готовності прислухатися до інших;
  4. доброзичливого ставлення до співрозмовників;
  5. пріоритету прагматизму над морально-етичними цінностями.

 

 1. Виберіть правильне визначення іміджу:
 1. імідж – це символічний образ суб’єкта, створюваний у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
 2. імідж – це узагальнена сформована думка суспільства про певний об’єкт;
 3. імідж – це глибинні якості особистості, що проявляються у спілкуванні і взаємодії із суспільством;

 

 1. Культура мовлення державного службовця/ посадової особи – це:
 1. доцільність використання мовно-виражальних засобів у певному мовному середовищі;
 2. досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовлення;
 3. форма спілкування з іншими людьми залежно від конкретних обставин, ситуацій;
 4. сукупність загальновизнаних мовно-виражальних норм, рекомендованих для використання в різних ситуаціях спілкування зі співрозмовником.

 

 1. Чи правильним є твердження: " Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом."?

а) так;

б) ні.

 

 1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи, громадяни, винні у порушенні Закону України "Про засади державної мовної політики", відповідно до законодавства України несуть відповідальність:
 1. адміністративну або кримінальну;
 2. кримінальну, цивільно-правову або фінансової відповідальність;
 3. адміністративну або цивільно-правову відповідальність.

 

 1. У ділових паперах використовується:
 1. наукова лексика;
 2. розмовна лексика;
 3. офіційно-ділова лексика;
 4. професійна термінологія.

 

 1. Державним прапором України є національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг:
 1. верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3;
 2. верхньої - жовтого кольору, нижньої - синього кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3;
 3. верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 1:2.

 

 

 1. Чи правильним є твердження: "Спільність політики та моралі полягає у тому, що і політика, і мораль відносяться до найбільш ранніх регуляторів суспільного життя"?

а) так;

б) ні.

 

 1. Чи правильним є твердження: "Сутність концепції ненасильства в політиці і владі полягає у відмові від використання сили у вирішенні конфліктів  і врегулюванні спірних питань на основі принципів гуманізму та моралі"?

а) так;

б) ні.

 

 1. Владна діяльність регулюється:

а) моральними нормами;

б) релігійними нормами;

в) правовими нормами;

г) економічними нормами.

 

 1. Характер, спрямування та форми політичної поведінки індивіда обумовлені:
 1. соціально-демографічною ситуацією у країні;
 2. рівнем матеріальної забезпеченості індивіда, наявністю у нього приватної власності;
 3. зовнішніми обставинами (соціально-політичним середовищем), умовами соціалізації.

 

 1. Культура діалогу передбачає:
 1. дотримання принципу "переможців не судять";
 2. готовність до консенсусу;
 3. орієнтація на взаєморозуміння та злагоду;
 4. вміння домагатися власних цілей будь-якими засобами.

 

 

 


 

Порядок проведення тестування

Тестування проводиться письмово. Кожному конкурсанту видається індивідуальний листок тестування з певним варіантом тестових завдань.

Учасник конкурсу повинен заповнити листок тестування відповідно до зразка.

На цьому етапі конкурсу відповідь конкурсанта фіксується письмово шляхом позначення (٧) конкурсантом відповідей на тестове завдання. Після написання тесту конкурсант ставить свій підпис на листку тестування і передає його членам комісії.

Оцінювання здійснюється відповідно до кількості наданих правильних відповідей учасником конкурсу. Шкала оцінювання та кількість балів за одну правильну відповідь визначається організаційним комітетом з урахуванням кількості та складності тестових завдань.

 


 

Зразок оформлення титульної сторінки листка виконання конкурсного завдання

 

ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

“Кращий державний службовець”

 

 

 

Конкурсне завдання

з питань службової етики, етикету та іміджу державного службовця

учасника другого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу

“Кращий державний службовець”

                                                     

                                                            _________________________________

прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

        _____________________________________

місце роботи

 

         _____________________________________

посада

 

 

__________________ 2015 р.                           _____________________

дата виконання                                                      підпис учасника

2015 рік

 

 

Критерії оцінювання конкурсного завдання

з питань службової етики, етикету та іміджу державного службовця

 № з/п

Критерій

Нараховані бали

1.

І. Практичне завдання (одне завдання)

Відповідь за змістом повністю висвітлює проблемне питання. Текст викладено чітко, логічно, зрозуміло.

2,5

2.

ІІ. Тестові запитання (5 запитань)

За кожну правильну відповідь 0,5 бала.

2,5

Максимальна оцінка

5

 

 Література:

1.   Вылегжанин Д. А. Введение в политическую имиджелогию: учеб. пособие.-М, «Флинта Наука», 2006.

2.   Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

3.   Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія: навч. посіб. За заг. ред.. В.М. Петюха, Л.В. Торгової. – К.: КНЕУ, 2003.

4.   Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. Теория и практика командообразования. Современная технология создания команд. – СПб: «Речь», 2004.

5.   Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

6.   Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: Учебное пособие – М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с.

7.   Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2007.

8.   Почепцов Г.А. Профессия – имиджмейкер. –  К.: 2001.

 

 

 

Матеріали для підготовки публічного виступу
з актуальних питань суспільно-політичного розвитку
та реформування державного управління

 

Завдання щодо визначення тематики публічних виступів

1. Оберіть одну з тем для Вашого публічного виступу під час конкурсу.

2. Визначте мету і завдання виступу.

3. Розробіть структуру і зміст виступу.

4. Підготуйте презентацію до виступу.

 

Критерії оцінки здатності визначати тематику виступу та

здійснювати публічний виступ

 

Рекомендації до підготовки публічного виступу

У процесі публічного виступу учасник має продемонструвати:

 • знання про сутність та шляхи реалізації державної політики в умовах системної модернізації країни;
 • розуміння передумов і необхідності здійснення реформ в Україні та шляхів їх реалізації;
 • володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, знання і вміння, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції у процесі управлінської діяльності;
 • вміння виявляти та аналізувати проблемні ситуації у процесі професійної діяльності;
 • вміння оцінювати зміни, які відбуваються в Україні та її регіонах;
 • вміння формулювати судження та робити ґрунтовні висновки, логічно, послідовно і доказово їх викладати.

При підготовці публічного виступу учасник:

 • вивчає стан розробки проблеми у наукових публікаціях;
 • аналізує зарубіжний і вітчизняний досвід реалізації державної політики у певній сфері чи галузі або вирішенні конкретної управлінської проблеми (відповідно до обраної теми публічного виступу);
 • опрацьовує інформаційні та статистичні дані, що стосуються теми публічного виступу та аналізує їх;
 • розробляє та обґрунтовує пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній обраною темою виступу.

Публічний виступ відбувається державною мовою у супроводі мультимедійної презентації згідно із затвердженим графіком.

У виступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, чітко сформулювати основні проблеми, які потребують вирішення, стисло охарактеризувати досліджувану проблему, існуючі методи її розв’язання та надати свої рекомендації.

В разі необхідності, готується ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, схем тощо.

Для кращого сприйняття матеріалу (в разі необхідності) бажано забезпечити комплекти роздавальних матеріалів (таблиці, діаграми, графіки, схеми тощо) для членів експертної комісії.

Виступ повинен тривати не більше 5-7 хвилин та складатись з таких частин:

 • вступу – 15% часу;
 • основної частини – 65% часу;
 • заключної частини – 20% часу.

Члени Оргкомітету та присутні експерти можуть ставити доповідачу запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки, знання чинного законодавства, повноти та ґрунтовності дослідження (з обраної тематики) та ерудиції в цілому. Доповідач повинен прокоментувати та дати вичерпні відповіді на всі запитання та зауваження.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні члени комісії приймають рішення щодо оцінювання публічних виступів.

Процедура підтвердження підсумків виступу протоколюється секретарем комісії.

 

Рекомендації щодо оформлення мультимедійної презентації

Зміст мультимедійної презентації має відповідати змісту доповіді та органічно доповнювати (підкреслювати основні положення) виступ учасника конкурсу.

Мультимедійна презентація має відповідати таким вимогам:

-          мова оформлення презентації – українська;

-          відповідність змісту презентації змісту публічного виступу;

-          зміст презентації має бути чітко структуровано, кожний новий слайд має логічно випливати з попереднього;

-          стислість і лаконічність викладу матеріалу, максимальна інформативність тексту;

-          лаконічність тексту на слайді (на одному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 12-15 рядків тексту);

-          завершеність (зміст кожної частини текстової інформації логічно завершено). Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді;

-          відповідність зображень змісту;

-          обґрунтованість і раціональність використання графічних об'єктів;

-          максимальна кількість графічної інформації на одному слайді – 4 малюнки (діаграми, схеми, графіки і т.д.) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного);

 • кегль шрифту має бути не менше ніж 20-22 pt. Бажано не використовувати складних прописних шрифтів. Не варто змішувати різні типи шрифтів в одній презентації (не більше двох стилів);
 • використання єдиного стилю оформлення;
 • кольори схем, діаграм, малюнків повинні бути яскравішими за тло (краще використовувати світле тло з невеликою кількістю декоративних елементів).

Всі слайди (крім першого) мають містити порядковий номер.

Кожний слайд (крім першого) має бути із заголовком.

Презентація не повинна бути громіздкою і перевищувати 15 слайдів, але краще вкласти матеріал у 10-12 слайдів (максимум 2 слайди на хвилину промови).

Для уникнення непорозумінь та несумісності програмного забезпечення для демонстрації мультимедійних презентацій рекомендується підготувати її у форматі MS PowerPoint.

Рекомендована структура презентації:

Слайд № 1: Тема публічного виступу і відомості про автора (ПІБ, посада та місце роботи).

Слайд № 2-3: актуальність теми, мета та завдання дослідження.

Слайд № 4-5: вихідні дані (розробленість теми, нормативно-правове забезпечення, статистичні данні тощо).

Слайд № 6-10: основні результати дослідження.

Слайд № 11-12: висновки та рекомендації.

 

Критерії оцінювання публічного виступу з актуальних питань суспільно-політичного розвитку та реформування державного управління

№ з/п

Критерій

Бали

1.

Змістовність виступу:

 • вміння обґрунтувати актуальність теми виступу та чітко сформулювати проблеми за обраним напрямом;
 • логічність структури виступу;
 • знання чинного законодавства;
 • оперування статистичними показниками, переконливими прикладами тощо;
 • повнота викладення матеріалу.

2,5

2.

Ґрунтовність висновків і рекомендацій:

 • уміння робити обґрунтовані висновки і рекомендації;
 • реалістичність рекомендацій та доцільність їх впровадження.

1,0

3.

Презентація результатів дослідження:

 • культура мовлення;
 • використання наочного матеріалу (презентації);
 • повнота та ґрунтовність відповідей на поставлені запитання.

1,5

 

Порушення регламенту виступу

-0,5

 

Максимальна оцінка

5,0

 

 

 

Теми публічних виступів з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління

 1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: мета та шляхи реалізації.
 2. Європейські норми і стандарти державного управління: перспективи впровадження в Україні.
 3. Здійснення антикорупційної реформи та оновлення влади.
 4. Антикорупційна політика держави: мета та шляхи реалізації.
 5. Конституційна реформа.
 6. Реформа державного управління.
 7. Механізми підвищення ефективності державного управління в регіоні.
 8. Національна безпека України: стан і перспективи.
 9. Реформа системи національної безпеки і оборони.
 10. Децентралізація влади.
 11. Адміністративна реформа: поліпшення якості і підвищення ефективності державних послуг.
 12. Удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та розвиток місцевого самоврядування в Україні.
 13. Децентралізація влади та забезпечення економічного розвитку регіонів.
 14. Внутрішня та зовнішня політика України.
 15. Підходи до управління ризиками в державному управлінні.
 16. Реформа виборчого законодавства.
 17. Соціальна мобілізація та її вплив на процеси децентралізації.
 18. Судова реформа.
 19. Реформа правоохоронної системи.
 20. Реформа фінансового сектору.
 21. Наповнення і виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення.
 22. Європейський досвід стратегічного планування розвитку територій і напрями його використання в Україні.
 23. Механізми державного управління розвитком депресивних регіонів України на засадах впровадження випереджальних (форвард) стратегій.
 24. Регіональний розвиток і державна регіональна політика України: мета, цілі і завдання.
 25. Державне регулювання кризових ситуацій в економіці. Основні напрями регуляторної політики в Україні.
 26. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
 27. Ключові пріоритети інвестиційно-інноваційної політики в Україні.
 28. Реформа управління державною власністю.
 29. Податкова реформа.
 30. Механізми реалізації соціальної політики в умовах реформ.
 31. Реформа системи охорони здоров’я.
 32. Пріоритетні напрями реформування державного управління у сфері зайнятості населення.
 33. Реформа сільського господарства.
 34. Реформа енергетики та впровадження енергозберігаючих технологій.
 35. Реформа державних закупівель.
 36. Реформа освіти.
 37. Просування інтересів України в світі.
 38. Демократичні стандарти в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
 39. Посилення ролі неурядових організацій у виробленні і впровадженні регіональної політики.
 40. Реформування системи надання адміністративних послуг.
 41. Державні стандарти соціальних послуг: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення.
 42. Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 43. Проблеми якості управлінських послуг в Україні на сучасному етапі.
 44. Взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства у вирішенні проблем протидії корупції.
 45. Публічна дипломатія і лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні.
 46. Стратегія державної кадрової політики України. Гендерний компонент державного управління.
 47. Сучасні напрями розвитку державної служби.
 48. Ефективність управлінської діяльності державного службовця.
 49. Етика державної служби: запобігання конфлікту інтересів.
 50. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця і посадової особи місцевого самоврядування. Врегулювання конфліктів інтересів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 51. Діловий і службовий етикет на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування.
 52. Професійна культура державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
 53. Управління змінами.
 54. Управління інноваціями в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 55. Управління часом.
 56. Проектний менеджмент в органах влади.
 57. Аналіз політики та підготовка аналітичних документів.
 58. Влада, вплив та лідерство в організації.
 59. Керівництво і лідерство в управлінській діяльності.
 60. Сучасні підходи до управління людськими ресурсами. Мотиваційний менеджмент.
 61. Лідерство і стиль роботи керівника.
 62. Самоменеджмент керівника-лідера.
 63. Особистий розвиток лідера. Управління на основі компетентності.
 64. Методи управління персоналом у системі державної служби України.
 65. Коучинг особистісного розвитку державного службовця.
 66. Морально-психологічні засади управлінської діяльності.
 67. Управління конфліктами. Стрес-менеджмент.
 68. Контроль і виконавська дисципліна в органах виконавчої влади.
 69. Позитивний імідж як умова оптимізації функціонування системи державного управління.
 70. Вільна тема (з питань державного управління).


 

Рекомендована література

Законодавче і нормативно-правове забезпечення

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України
  28 червня 1996 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1702-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 3. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 4. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 5. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 6. Про адміністративні послуги: Закон України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р.
  № 2939-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07 квітня 2011 р. № 3206‑VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08 вересня 2011 р. № 3715‑VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01 липня 2010 р. № 2411-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 11. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 р. № 2493-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
 12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.
  № 280/97-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 13. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723–XІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.zakon.rada.gov.ua.
 14. Про незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації): Указ Президента України від
  21 квітня 2015 р. № 229/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 15. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020ˮ: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 16. Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції: Указ Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 17. Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні: Указ Президента України від 23 липня 2014 р. № 614/2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 18. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: Указ Президента України від 01 лютого 2012 р. № 45/2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.
 19. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: Указ Президента України від 24 березня 2012 р. № 212/2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.
 20. Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 рр.: Указ Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001/2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua.
 21. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби від 04 серпня 2010 р. № 214. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

 

Навчально-методичні матеріали

 1. Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / за заг. ред В. А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2010. – 88 с.
 2. Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. – 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: Альтерпрес, 2009. – 368 с.
 3. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.
 4. Василевська Т.Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т.Е. Василевська,
  В.О. Саламатов. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).
 5. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: нав.-метод. матеріали / Р. П. Марчук, А. П. Рачинський, М. М. Газізов, О. Ю.  Васильченко – К.: НАДУ, 2011. – 168 с.
 6. Гошовська В.А. Українська еліта та її роль у державотворенні: навч. посіб. / за заг.ред. В.А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.
 7. Гуцаленко Л.В. Професійна етика: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с.
 8. Дахно І. І. Ділова кар'єра: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2011. – 520 с.
 9. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президен-тові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.
 10. Державна служба в Україні : підручник / В. Л. Павленко, В. В. Павленко ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц., Засл. юриста України А. М. Подоляки. - Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – 356 с.
 11. Державна служба: підручник: у 2 т. / ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Оболенський (заст. голови), С.М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Одеса: НАДУ, 2013. – [Т. 1. – 372 с.; Т. 2. – 348 с.].
 12. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр [та ін.] ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А. О. Дєгтяря ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків : Магістр, 2014. - 244 с.
 13. Державне управління: підручник: у 2 т. / ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. – [Т. 1. – 564 с.; Т. 2. – 324 с.].
 14. Ділове спілкування: риторика та ораторське мистецтво в державному управлінні: навч.-метод. м-ли / уклад.: С.А. Бронікова, З.Ф. Кудрявцева,
  І.М. Плотницька. – К.: НАДУ, 2010. – 44 с.
 15. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 440 с.
 16. Електронне урядування : навч. посіб. / Семенченко А. І. [та ін.] ; [за ред. А. І. Семенченка] ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 391 с.
 17. Електронне урядування в Україні : [навч. посіб.] / Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. – 245 с.
 18. Елітознавство: підручник / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К.: НАДУ,
  2013. – 268 с.
 19. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.- ред. колегія:
  Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. Т.6: Державна служба / наук.- ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – 524 с.
 20. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська, О. М. Руденко.  – К.: НАДУ, 2013. – 108 с.
 21. Етика ділових відносин : [навч. посібник] / [О. Й. Лесько та ін.] ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 310 с. 
 22. Європейський досвід адміністративно-територіального реформування: політичний аспект: аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/844/.
 23. Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах: Аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/882/.
 24. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління: навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. А. Пашко, Л. М. Фугель – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.
 25. Керівництво та лідерство в системі державної служби: навчально-методичний посібник / Авт. : Ковбасюк Ю.В., Гошовська В.А.,
  Пашко Л.А. – К. : НАДУ, 2011. – 147 с.
 26. Комунікативна компетентність керівника: навч.-метод. матеріали /
  Л.А. Пашко, Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко. – К. : НАДУ, 2013. – 108 с.
 27. Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. / Володимир Кушнірюк ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. - 183 с.
 28. Концептуально-методологічні положення, підходи та моделі реалізації концепції NewPublicManagement: наук. розробка / авт. кол.: Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко, Т.В. Маматова та ін. – К.: НАДУ, 2012. – 84 с.
 29. Коучинг для керівників у системі державного управління: навч.-метод.
  м-ли / уклад.: В.М. Гурієвська. – К.: НАДУ, 2010. – 48 с.
 30. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності держаних службовців : навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька, А. В. Фоменко.  – К. : НАДУ, 2013. – 48 с.
 31. Куценко В.І., Удовиченко В.П. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку. /Куценко В.І., Удовиченко В.П. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2011. – 656 с
 32. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади: навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Ю. П. Сурмін, Т. П. Крушельницька, Є. О. Ралдугін, та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.
 33. Механізми формування регіональних пріоритетів розвитку. – К.: НІСД,
  2013. – 88 с.
 34. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія / Волохова Ірина Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2014. - 461 с. 
 35. Модернізація адміністративно-територіального устрою України: політичний вимір: аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/979/.
 36. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посіб. –
  4-те вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 592 с.
 37. Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 209 с.
 38. Морально-психологічні засади управлінської діяльності: навч.-метод. матеріали /  Н. І. Алюшина, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.
 39. Напрями оптимізації державної політики в сфері розвитку трудового потенціалу України: аналіт. доп. НІСД. / О.О. Кочемировська. – К.: НІСД, 2013. – 38 с.
 40. Народна законодавча ініціатива як форма безпосередньої демократії: доцільність запровадження в Україні : аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1027/.
 41. Ораторське мистецтво : підручник / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна і Г. П. Клімової; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 207 с. 
 42. Організаційно-правові засади відкритості державної служби : монографія / Стельмащук Лариса Степанівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2015. - 295 с.
 43. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / за заг. ред.
  Л.М. Усаченко. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 148 с.
 44. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посіб. / Ю. В. Косенко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2013. - 291 с.
 45. Особистісна вимогливість професіонала: теорія, практика, методи вивчення : монографія / Ж. П. Вірна, А. Б. Мудрик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 255 с.
 46. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні : аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1021/.
 47. Плотницька І. М. Ділова українська мова в державному управлінні : навч. посіб. / І. М. Плотницька. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. - 168 с.
 48. Політичне лідерство: навч. посіб. / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко та ін. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с.
 49. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект: навч. посіб. / М.М. Білинська, Ю.В. Ковбасюк. – К.: НАДУ, 2011. – 232 с.
 50. Прикладна етика: інституалізація моралі : монографія / Н. Г. Середюк ; Нац. акад. наук України, Центр гуманітар. освіти. - Київ : Четверта хвиля, 2014. - 157 с.
 51. Пріоритети розвитку внутрішнього ринку України: наук.-аналіт. доп. /
  [Л.В. Дейнеко та ін.]; за ред. В.М. Гейця [та ін.]. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2013. – 69 с.
 52. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів: навч. посібник / Головне упр. держ. служби України. – К.: Школа вищого корпусу держ. служби, 2010. – 67 с.
 53. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування: навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Л. А. Пашко, І. Г. Сурай, І. Л. Савчук, Л. О. Воронько. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.
 54. Психологія управління : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. - 2-е вид., допов. - К. : Академвидав, 2010. - 543 с. 
 55. Регіональне управління : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ю. В. Ковбасюк та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - Київ : НАДУ, 2014. - 513 с.
 56. Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи / С.О. Біла, О.В. Шевченко, М.О. Кушнір, В.І. Жук [та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 96 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Bila_ref-7d611.pdf
 57. Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід : монографія / Н. С. Калашник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 273 с.
 58. Скібіцький О.М. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 192 с.
 59. Сороко В.М. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко – К.: НАДУ,
  2011. – 72 с.
 60. Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні: аналіт. доп. /
  [Біла С.О. та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2013. – 85 с.
 61. Стратегічний моніторинг розвитку регіонів: аналітична записка НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Reg_monitor-34e61.pdf.
 62. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми : аналіт. доп. / О.О. Молдован. – К. : НІСД, 2014. – 48 с.
 63. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналітична доповідь НІСД. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/918/.
 64. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - Вид. 7-ме, випр. і допов. - К. : Алерта, 2013. - 305 с.
 65. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика : монографія / Гончарук Н. Т. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - 342 с.
 66. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доп. / О. В. Токар-Остапенко. – К. : НІСД, 2013. – 48 с.
 67. Фінансово-бюджетний потенціал органів місцевого самоврядування в умовах адміністративно-територіальної реформи : [монографія] /
  Є. Ю. Кузькін ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2013. - 306 с.
 68. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому
  світі. – К.: НІСД, 2013. – 65 с.
Наверх ↑