111

«Захист інтересів потерпілих - першочергове завдання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»

Версія для друкуВерсія для друку

«Захист  інтересів потерпілих - першочергове завдання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»

 

З початку діяльності від­ділення виконавчої дирекції Фонду у Кременчуцькому  районі

виконує свої завдання  по  забезпеченню проведення профі­лактичних заходів, які направ­лені на усунення шкідливих та небезпечних виробничих фак­торів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, про­фесійним ахворюванням та іншим випадкам загрози здо­ров'ю застрахованих, допомагає потерпілим від нещасного ви­падку на виробництві або про­фесійного захворювання,  від­новити втрачене здоров'я та працездатність в разі настан­ня нещасного випадку на ви­робництві, забезпе­чує матеріальне відшкодуван­ня шкоди застрахованим осо­бам, пов'язаної з втратою за­робітної плати або відповідної її частини, а також, у разі смерті потерпілого, непрацез­датним членам його сім'ї. На­дає потерпілим всі соціальні послуги у зв'язку з ушкоджен­ням їх здоров'я.

Як свідчить аналіз вироб­ничого травматизму по Кременчуцькому  та  Козельщинському  районах , основними причинами нещасних випад­ків на виробництві є:- порушення трудової та виробничої дисципліни; - неналежний контроль за дотриманням вимог ін­струкції з охорони праці та по­садових інструкцій безпосе­редніми керівниками робіт; -  порушення вимог ін­струкції з охорони праці пра­цюючими.

Саме тому, головним на­прямом роботи відділення ви­конавчої дирекції Фонду є профілактика нещасних ви­падків, адже краще їх попереди­ти, аніж потім мати проблеми.

Охорона праці для пра­цівника - єдиний спосіб збе­регти найцінніше - своє жит­тя та здоров'я. Про це слід пам'ятати і виконувати вимо­ги безпеки праці, як неві­д'ємну складову наших тру­дових обов'язків. У цьому повинні бути зацікавлені і працівник, і роботодавець.

Дуже багато залежить від самих працівників, а саме від безпечного виконання своїх трудових обов'язків.

Будь-яка робота найбільш ефективна, коли виконується не спонтанно, а за системою. Закон України «Про охорону праці» статтею 13 зобов'язує роботодавців створювати на ро­бочому місці в кожному струк­турному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечи­ти дотримання вимог законо­давства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для цього роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Крім консультацій, для забезпечення впровадження СУОП на виробництві робото­давці безкоштовно забезпечу­ються необхідними законодав­чими та нормативними акта­ми.  Ця робота вже дає позитивні результати. Багато керівників та спеціа­лістів зрозуміли доцільність впровадження СУОП і безпо­воротність цього процесу при бажанні досягти потрібного рівня безпеки праці.

Профілактика включає широкий спектр питань, та все ж таки одним з основних - є навчання з охорони праці. Це питання надзвичайно важливе і працівники відді­лення приділяють йому на­лежну увагу. Під час підбору кандидатів на навчання пере­вага надається спеціалістам підприємств з охорони праці на виробництві, членам по­стійно- діючих комісій,  які прой­дуть навчання та перевірку знань з питань охорони праці за кошти Фонду. Звісно, профінансувати всіх тих, хто потребує навчання, Фонд не має можливості. Стаття 18 За­кону України «Про  охорону праці» твердить: «Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні прохо­дити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання пер­шої медичної допомоги потерпілим від нещасних ви­падків і правил поведінки у разі виникнення аварії». Пра­цівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у профе­сійному доборі, повинні щоро­ку проходити за рахунок робо­тодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці».

Працівниками відділення проводяться семінари, засідання  «круглих  столів», наради з питань профілактики трав­матизму та профзахворювань за участю посадових осіб під­приємств та організацій, з  роз­міщенням  публікацій у ЗМІ, на  інтернет-сторінках.

Спеціалістами  відділення проводяться пе­ревірки стану профілактичної роботи зі створення здорових та безпечних умов праці на підприємствах районів. Якщо під час проведення перевірки виявляються порушення зако­нодавства про охорону праці, вносяться відповідні  подання роботодав­цю про їх усунення.

На жаль, одними перевір­ками бажаних результатів не досягти. Потрібно, щоб робо­тодавець сам зрозумів постій­ну необхідність у поліпшенні умов праці та постійно забез­печував такі умови праці.   Якщо,  все ж таки трапився нещасний випадок з працівни­ком, то Фонд соціального страхування бере його під опіку - компенсує йому ма­теріальну шкоду, забезпечує повноцінну медичну та соці­альну реабілітацію.

Страхові виплати здійс­нюються  потерпілим та членам їх сімей. Всі страхові виплати потерпілим та членам їх сімей в обох  районах проводяться своєчас­но та в повному обсязі.

Система загальнообов'яз­кового державного соціально­го страхування гарантує зазначеній категорії страхові виплати та забезпе­чення широким спектром медико-соціальних послуг.

 Крім того, робочі органи виконавчої дирекції Фонду разом із за­кладами охорони здоров'я за призначенням лікарів ­ забезпе­чують інвалідів праці повним обсягом оплачуваної медичної допомоги, а саме: утримання в  санаторно-курортних закла­дах, обслуговування  ліка­рями загальної практики,  а також забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними ви­робами, лікарськими засоба­ми, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засо­бами пересування, зубопротезуванням та іншими послуга­ми.

   Щорічно працівниками відділення  Фонду проводиться цілий ряд заходів для інвалідів пра­ці. Особлива увага під час їх проведення приділяється  потерпілим, які позбавлені мож­ливості самі пересуватися, то­му наші працівники відвіду­ють інвалідів праці за місцем їх проживання.

Проводиться роз'ясню­вальна робота серед потерпі­лих на виробництві, членів їх сімей щодо соціального захис­ту, відшкодування шкоди, за­подіяної працівникові внаслі­док ушкодження його здоро­в'я, надан­ня медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Важливою проблемою сьогодення є безробіття, тож людина, якій потрібно утри­мувати сім'ю, сплачувати за комунальні послуги, постає перед вибором: працювати без оформлення і отримувати зар­платню «в конверті» або зов­сім нічого не отримувати. Під­приємцям це вигідно: не потрібно сплачувати за пра­цівника податки, не потрібно витрачати кошти на створення безпечних умов праці, на про­ведення навчання та на прохо­дження медоглядів працівни­ків тощо. Але є й інша сторона медалі - такий працівник соціально незахищений. Така робота не зараховується до стажу для призначення пенсії, зарплата, яку отримав праців­ник «в конверті» призведе до мінімізації розміру пенсії, а якщо стався нещасний випа­док з працівником, який не був оформлений за трудовим договором (тобто роботода­вець не сплачував за нього єдиний соціальний внесок), то він не матиме права на ком­пенсацію шкоди, заподіяної його здоров'ю, залишиться са­мий перед своєю бідою. За­страхованою від нещасного випадку вважається особа, за яку сплачуються до Фонду страхові внески (єдиний со­ціальний внесок). Роботодавці повинні усвідомлювати, робо­та без травм і аварій - ось ос­новний девіз, який вони мають ставити перед собою, цього і вимагати від працюючих, тому що ніякі соціальні виплати на  шкодування шкоди у зв'язку з травмою чи професійним за­хворюванням, не заміняють втрату здоров'я та працездат­ність людини. Нагальна необ­хідність сьогодення для дієво­го функціонування системи управління охороною праці - своєчасне врахування нових факторів, які виникають під час трудової діяльності.

Підводячи підсумки, впевнено можна сказати, що наш обов'язок - допомагати людям, які зазнали травм на виробництві. Допомагати не лише матеріально, а насампе­ред своєю увагою і чуйністю, добрим словом і конкретною справою, і це ми намагаємось робити. Колектив відділення виконавчої дирекції Фонду у Кременчуцькому районі, праців­ники якого не байдужі до людської біди, здатний вирі­шувати поставлені перед ним завдання щодо соціального за­хисту працюючих в Кременчуцькому  та  Козельщинському  районах.

 

 

 

Заст. начальника                                                                                             С.Ю. Щепаченко

відділення ВД ФССНВ у Кременчуцькому 

 районі

 

Наверх ↑