111

Відділ економіки

Версія для друкуВерсія для друку

Завідувач відділу економіки райдержадміністрації:вакант

Головні спеціалісти відділу економіки райдержадміністрації: Базавлук Яна Сергіївна, Глущенко Віра Василівна

Адреса: 39100, смт.Козельщина, вул.Монастирська, 5

Телефон: (05342) 3-12-50

Ел.адреса: koz-rda@adm-pl.gov.ua

Графік роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.15,
п'ятниця з 8.00 до 16.00,
перерва з 12.00 до 13.00,

вихідний – суборта, неділя.

 

 

Положення

про відділ економіки районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 1.1. Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання та повноваження

1. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на
території району:

а) державної політики економічного і соціального розвитку;

б) державної цінової політики;

в) державної промислової політики;

г) державної регіональної політики;

д) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

е) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

є) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

ж) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

з) єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

2. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 2.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією.

 2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 2.3. Надає адміністративні послуги.

2.5 Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району.

2.6. Розробляє проект стратегії розвитку району, забезпечує координацію
виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання.

2.7. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і загальнообласних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району.

2.8. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району.

2.9. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці на короткостроковий період.

2.10. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату.

2.11. Бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

2.12. Розробляє проект програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм.

2.13. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва.

2.14. Бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

2.15. Бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2.16. Бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів.

2.17. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної
адміністрації.

2.18. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

2.19. Уносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

 

2.20. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.21. Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

 

 2.22. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої
державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними
розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.23. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.24. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.25. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.26. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.27. Опрацьовує запити і звернення депутатів відповідних місцевих рад;

2.28. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.29. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.30. Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу.

2.31. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

2.32. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.33. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

2.34. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.35. Забезпечує захист персональних даних.

2.36. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

3. Права

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання по­кладених на нього завдань.

 

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

 

4. Взаємодія з іншими органами влади

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими струк­турними підрозділами районної держадміністрації, органами
місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 

5. Організаційно-розпорядча діяльність

5.1 Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та з директором Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.

5.2. Завідувач сектору:

здійснює керівництво діяльністю сектору, забезпечує виконання покладених на сектор завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про сектор, його структуру;

планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

          подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень сектору;

забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.3. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

5.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених ко­штів визначає голова районної держадміністрації.

 

5.5. Кошторис і штатний розпис сектору затверджує голова районної держадміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

Наверх ↑