Відділ економіки

Версія для друкуВерсія для друку

Начальник відділу економіки райдержадміністрації:вакант

Головні спеціалісти відділу економіки райдержадміністрації: Базавлук Яна Сергіївна, Глущенко Віра Василівна

Адреса: 39100, смт.Козельщина, вул.Монастирська, 5

Телефон: (05342) 3-12-50

Ел.адреса: koz-rda@adm-pl.gov.ua

Графік роботи:
понеділок - четвер з 8.00 до 17.15,
п'ятниця з 8.00 до 16.00,
перерва з 12.00 до 13.00,

вихідний – суборта, неділя.

 

 

 

                                                           Положення

            про відділ економіки районної державної адміністраці

                                               1. Загальні положення

 1.1. Відділ економіки районної державної адміністрації (далі відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

                                    2. Основні завдання та повноваження

1. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на
території району:

а) державної політики економічного і соціального розвитку;

б) державної цінової політики;

в) державної промислової політики;

г) державної регіональної політики;

д) державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

е) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

є) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

ж) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

з) єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

2. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 2.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією.

 2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

 2.3. Надає адміністративні послуги.

2.5 Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, галузей економіки району.

2.6. Розробляє проект стратегії розвитку району, забезпечує координацію
виконання стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання.

2.7 Готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, а також надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної  підтримки суб’єктам  інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

2.8. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району.

2.9. Забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці на короткостроковий період.

2.10. Формує перелік інвестиційно привабливих об’єктів та ділянок району;

2.11. Приймає участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

2.12. Розробляє проект програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм.

2.13. Сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва.

2.14. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

2.15. Приймає  участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2.16. Приймає участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів.

2.17. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної
адміністрації.

2.18. Аналізує стан ціноутворення на споживчому ринку району та у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;

2.19.  Проводить моніторинг обсягів виробництва промислової продукції підприємствами району;

2.20. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.21. Веде перелік промислових підприємств, що виробляють промислову продукцію на території району;

 2.22. Приймає участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої
державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними
розробниками яких є інші структурні підрозділи.

2.23. Приймає участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

2.24. Приймає участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

2.25. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

2.26. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.27. Опрацьовує запити і звернення депутатів відповідних місцевих рад;

2.28. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

2.29. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.30. Контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу.

2.31. Проводить перевіркуповноважень делегованих органам місцевого самоврядування району.

2.32. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

2.33. Приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

2.34. Забезпечує захист персональних даних.

2.35. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед регуляторних органів району щодо правових та організаційних засад реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

2.36. Забезпечує розробку та коригування планів регуляторної діяльності райдержадміністрації.

2.37. Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної постійно діючої комісії по перевірці дотримання законодавства у сфері операцій з металобрухтом.

2.38. Здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих ресурсів.

 

2.39. Забезпечує роботу комісії з питань надання та вилучення земельних ділянок.

2.40.  Аналізує стан та тенденції розвитку інфраструктури транспорту, зв’язку та дорожнього  господарства на території району, сприяє їх розвитку, удосконаленню автотранспортної та дорожньої мережі.

2.41. Вивчає стан автобусного сполучення на території району, надає пропозиції голові райдержадміністрації щодо покращення перевезення пасажирів, забезпечує співпрацю з перевізниками.

2.42. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

2.43. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

2.35. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

                                               3. Права

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання по­кладених на нього завдань.

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Взаємодія з іншими органами влади

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими струк­турними підрозділами районної держадміністрації, органами
місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

 5. Організаційно-розпорядча діяльність

5.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та з директором Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.

5.2.Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ, його структуру;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

          подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян із питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.3. Відділ  утримується за рахунок коштів державного бюджету.

5.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених ко­штів визначає голова районної держадміністрації.

 

5.5. Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної держадміністрації після експертизи, проведеної фінансовим управлінням райдержадміністрації.

 

 

Наверх ↑