Щодо питання поновлення на роботі та зміни формулювання причин звільнення

Версія для друкуВерсія для друку

Щодо питання поновлення на роботі та зміни формулювання причин звільнення

Згідно статті 233 КЗпП працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки (стаття 234 КЗпП).

Відповідно до статті 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає трудовий спір, зобов'язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених частиною другою цієї статті.

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Статтею 236 КЗпП передбачено, що у разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

 Відповідно  до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників У  розділі  "Відомості  про  роботу",  трудової   книжки (вкладиша) закреслення раніше внесених неточних  або  неправильних записів не допускається.

     У разі необхідності,  наприклад,  зміни запису відомостей про роботу після  зазначення  відповідного  порядкового  номеру,  дати внесення запису   в   графі  3  пишеться:  "Запис  за  N  таким-то недійсний". Прийнятий за такою-то професією (посадою) і у графі  4 повторюються дата  і  номер  наказу  (розпорядження)  власника або уповноваженого ним органу,  запис з якого неправильно внесений  до трудової книжки.     У такому  ж порядку визнається недійсним запис про звільнення і переведення  на  іншу  постійну  роботу   у   разі   незаконного звільнення або переведення,  установленого органом, який розглядає трудові спори,  і  поновлення  на попередній  роботі  або   зміни формулювання причини звільнення.  Наприклад,  пишеться: "Запис за N таким-то є недійсним,  поновлений  на  попередній  роботі".  При зміні формулювання   причини   звільнення   пишеться:   "Запис  за N таким-то  є  недійсним"   звільнений...   і   зазначається   нове формулювання.

     У графі 4 в такому  разі  робиться  посилання  на  наказ  про поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.

 

Головний державний інспектор                                            Н.Чирвон

Наверх ↑