Регламент

Версія для друкуВерсія для друку

30.11.2013.                                                                                                          № 341

 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних

послуг при Козельщинській районній

державній адміністрації

 

 

            Відповідно до статей 6, 25, 39, 41 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження голови райдержадміністрації від 11.11.2013. № 308 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації», з метою спрощення та упорядкування механізму надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації, затвердити Регламент  Центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (додається).

           

 

 

 

       Голова

районної державної

  адміністрації                                                                                     С.СУШКО

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

центру надання адміністративних послуг

при Козельщинській районній державній адміністрації

 

 

І. Загальні положення

                        1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації (далі – ЦНАП) встановлює порядок організації роботи центру надання  адміністративних послуг (далі ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністратора ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

                        1.2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-УІ, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-ІУ; вимогами до підготовки технологічної та інформаційної карток адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, положенням про центр надання адміністративних послуг при Козельщинській районній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.11.2013. № 308, цим регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

                         1.3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

                         1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

                        - верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

                        - стабільності;

                        - рівності перед законом;

                        - відкритості та прозорості;

                        - оперативності та своєчасності;

                        - доступності інформації про надання адміністративних послуг;

                        - захищеності персональних даних;

                        - раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

                        - неупередженості та справедливості;

                        - доступності та зручності для  суб’єктів звернення.

                       

                        1.5. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адмініс тративних послуг у ЦНАП можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

                        1.6. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.  не рідше, ніж два дні на тиждень ЦНАП  здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

                        1.7. Графік роботи ЦНАП складається згідно вимог чинного трудового законодавства та затверджується головою районної державної адміністрації.

                        1.8. Послуги ЦНАП надаються замовникам без стягнення за них плати. Оплата за підготовку та надання платних адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

П. Вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦНАП

                        2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині селища.

                        2.2.На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням ЦНАП та графіком його роботи.

                        2.3. Графік роботи ЦНАП затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

                        2.3. На прилеглій до будівлі, в якій розміщується ЦНАП території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

                       

Ш. Вимоги до розміщення інформації

                        3.1.  У приміщенні ЦНАП, на інформаційному стенді та на веб-сайті райдержадміністрації розміщується інформація:

                        - графік роботи ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні);

                        - перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

          - адреса, поштовий індекс ЦНАП;

          - номер довідкового телефону ЦНАП;

          - адреса веб-сайту, факс, електронна пошта ЦНАП

                        3.2. Порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ЦНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ЦНАП.

                        3.3. Прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, номер його телефону, адреса електронної  пошти

                        3.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

                        3.3. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, видаються суб’єкту звернення під час консультування.

 

 

 

ІУ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

                        4.1. Інформаційні та технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг (після погодження з керівником ЦНАП).

                        4.2. Зміни до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП.

                     4.1. Райдержадміністрація, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

                        4.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує райдержадміністрацію, а також керівника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно із законодавством.

У. Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення

                        5.1. Надання допомоги суб’єктам звернень, консультування із загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернень у ЦНАП здійснює адміністратор ЦНАП, який за необхідності:

                        - за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його  про приналежність питання, що цікавить до компетенції ЦНАП;

                        - консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

                        - надає іншу допомогу, яка необхідна суб’єктам звернення.

 

УІ. Керування чергою в ЦНАП

                        6.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП вживаються заходи щодо запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

                        6.2. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час.                                Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до ЦНАП або по телефону. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником ЦНАП години.

                        6.3. ЦНАП може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

УІІ. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

                        7.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в ЦНАП.

                        7.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

                        7.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

                        7.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, що підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність).

                        7.5. Адміністратор  перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу в їх виправленні.

                        7.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

                        7.7. Адміністратор  складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

                        7.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.

                        7.9.  Адміністратор  під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вхідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

                        7.10. Адміністратор  здійснює реєстрацію вхідного пакета документів внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер,  за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

                        7.11. Якщо вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів.

                        7.12. Якщо під час прийняття вхідного пакета документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбачено законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків. Про що інформує суб’єкта звернення у супровідному листі. Даний лист підписує керівник ЦНАП.

                        7.13. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор  формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та /або сканування.

                       

УШ. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

                        8.1. Після вчинення дій, передбачених розділом УП цього Регламенту, адміністратор  не пізніше наступного робочого дня,  після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єктові  надання адміністративної послуги (надалі – виконавець), до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в журналі обліку реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки адміністратора, що передав вхідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів до виконавця вносяться адміністратором до журналу обліку реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг.

                        8.2. Передача справ (вхідного пакета) у паперовій формі від ЦНАП  виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня у зручний для адміністратора спосіб.

                        8.3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

                        8.4. Отримавши справу виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу,  прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до журналу обліку реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг.

                        8.5. Виконавець, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

                        8.6. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та відповідною інформаційною карткою.

                        8.7. Контроль за дотриманням виконавцем  терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністратором, який прийняв  вхідний пакет документів від конкретного суб’єкта звернення.

                        8.8. Виконавець зобов’язаний своєчасно письмово інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справи та прийняття рішення, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги, тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП, а керівник ЦНАП інформує першого заступника голови райдержадміністрації.

                        8.9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи (за такої потреби) та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

ІХ. Передача результатів (вихідного пакета)

надання адміністративних послуг суб’єкту звернення

                        9.1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити  його до ЦНАП, про що робиться відповідний запис у  журналі обліку реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг.

                        9.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює відповідний запис у журнал обліку реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг.

                        9.3. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги повідомляє суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)

                        9.4. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятий для суб’єкта звернення спосіб.

                        9.5. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на архівне зберігання.

                        9.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі, негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

                        9.7. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом  суб’єкта звернення у відповідному журналі (при особистому отриманні) або  при отриманні через пошту ставить підпис на повідомленні про вручення рекомендованого листа (у такому випадку у справі зберігається квитанція поштового відділення про відправку рекомендованого листа.

                        9.8. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах повноважень – адміністратор і керівник ЦНАП.

                        9.9. У ЦНАП зберігається сформована справа на кожну заяву щодо надання адміністративної послуги, зокрема:

                        - заява суб’єкта звернення;

                        - довіреність суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги (у випадку уповноваження ним особи на дану дію);

                        - результат надання адміністративної послуги;

                        - опис документів, які надаються для отримання адміністративної послуги.

                        9.10. Документи, подані суб’єктом звернення, що зазначені у описі зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

           

Х. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших

працівників ЦНАП

            10.1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

            10.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністратора (працівників) ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

            10.3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністратора чи інших працівників ЦНАП є перший заступник голови райдержадміністрації.

            10.4. До даної книги суб’єкти звернення, при бажанні, можуть вносити свої пропозиції та слова вдячності.

 

 

 

  Керівник апарату

районної державної

     адміністрації                                                                          В.П.Гордієнко

 

 

 

Наверх ↑