Порядок проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

                                           ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації

 1. Цей Порядок визначає основні положення щодо організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

 2. Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно з затвердженим графіком в установлені дні з 9.00 до 13.00, в приміщенні адміністративного будинку райдержадміністрації, що знаходиться за адресою: смт. Козельщина, вул. Леніна, 5.

 1.  Організація та проведення особистого прийому громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійс­нюється у визначені дні та години відповідно до графіка та в порядку, визначе­ного керівниками цих установ.

 2.  Головою райдержадміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня".

 1. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потре­бує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

 2. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим за­ступником та заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється за попереднім записом.

 3. 7. Попередній запис на особистий прийом до керівництва райдержадмініст­рації проводиться відповідальним секретарем керівника щоденно з 8.00 до 12.00, з 15.00 до 17.00 (у п'ятницю з 14.00 до 16.00) у приймальні голови райдержадміністрації, а також за телефоном  3-13-70.

8. Інформація про порядок, графік особистого прийому керівництвом районної державної адміністрації публікується у  газеті «Козельщинські вісті», на сайті райдержадміністрації та розміщуються у фойє  районної державної адміністрації.

9. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівниц­тва райдержадміністрації відповідальним працівником з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обґрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відно­сяться до змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

10. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відпові­дальним працівником відділу вивчаються  архівні матеріали з порушеного пи­тання та готується їх підборка.

Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику ар­гументоване роз'яснення згідно з чинним законодавством.

11. Список громадян на особистий прийом до керівництва райдержадмініст­рації із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, змісту порушуваних питань по­дається керівництву райдержадміністрації відповідальним працівником напередодні дня прийому.

 1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому   порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за ба­жанням останніх).

 2. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення ква­ліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з'ясування працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністра­ції або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

 3. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на при­йом без участі їхніх законних представників не допускаються.

 4. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення, заявник може викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.

 5. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядаєть­ся у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.

16. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у секторі контролю апарату райдержадміністрації (стаття 8 Закону України "Про звернення грома­дян");

стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України "Про звернення громадян");

які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 За­кону України "Про звернення громадян");

звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;

якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний за роботу із зверненнями громадян надає роз'яснення щодо шляхів їх вирішення по суті, із зазначенням органів державної влади або місцевого самоврядування, підпри­ємств, організацій, установ, куди в подальшому необхідно звернутися заявникові;

при порушенні терміну подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України „Про звернення громадян");

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства.

У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує із завідувачем сектору контролю апарату райдержадміністрації.

 1. До дня проведення особистого прийому громадян відповідальний праців­ник готує картки заявників особистого прийому, якщо заявники з цього питання звертали­ся до райдержадміністрації раніше - добірку матеріалів, а також іншу довідкову інформацію.

 2. Сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації за­безпечує:

позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоє­но почесне звання України „Мати-героїня", громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з віддалених сіл району;

своєчасне інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про пе­ренесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.

19. Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодав­чими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

20. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводить­ся відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підпри­ємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масо­вої інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 кві­тня 1997 року № 348 ( із внесеними змінами).

 

 

ПОРЯДОК

проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації

 1. Голова районної державної адміністрації та його заступники здійснюють виїзні прийоми громадян відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації", „Про звернення громадян" (із внесеними змінами), Указу Пре­зидента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові захо­ди щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на зве­рнення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

 2. Прийом  громадян проводиться відповідно до  розроблених графіків у визначені дні за місцем їх роботи, проживання або в приміщенні райдержадміністрації, про що громадяни заздалегідь (за 2-3 дні до його проведення) повідом­ляються у засобах масової інформації або іншим способом.

 3. Для оперативного розгляду пропозицій, заяв і скарг при проведенні виїзного прийому громадян можуть залучатися начальники відповідних структу­рних підрозділів райдержадміністрації.

 4. Попередній запис на виїзний прийом проводить відповідальний працівник сільської  (селищної) ради.

 5. Громадяни зобов'язані в усній чи письмовій формі, особисто, повідомити відповідальному працівнику своє прізвище, ім'я, по батькові, місце прожи­вання, короткий зміст пропозиції, заяви чи скарги. Якщо громадянин звертається не особисто, а  через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства.

6. Відповідальний працівник всебічно вивчає питання, з яким громадянин має намір звернутися до керівництва райдержадміністрації, здійснює запис або, при необхідності, дає відповідні роз'яснення щодо шляхів його подальшого ви­рішення, формує загальний список.

 

7. Запису на виїзний  прийом не підлягають громадяни:

які відмовилися повідомити інформацію, зазначену в пункті 5 цього По­рядку;

визнані судом недієздатними, при наявності такої інформації у сільській  (селищній) раді   (стаття 8 Закону України „Про звернення громадян");

щодо яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України „ Про звернення громадян");

які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 За­кону України "Про звернення громадян");

звернення яких знаходяться в стадії розгляду, а остаточне рішення по них ще не прийнято.

 1. Оформлені картки виїзних прийомів передаються  наступного дня до сектору з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації для їх по­дальшого опрацювання та направлення  на розгляд відповідно до змісту дору­чення.

 2. Позачергово приймаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістич­ної праці, Герої України, інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким при­своєно почесне звання України "Мати-героїня".

 3. Після закінчення виїзного прийому відповідальний працівник сільської (селищної) ради до 17.00 доповідає у  сектор з питань роботи із зверненнями громадян, внутрішньої та інформаційної політики апарату райдержадміністрації про кількість прийнятих громадян та порушених на виїзному прийомі питань.

Наверх ↑