ДЕКЛАРАЦІЯ № _______ відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Версія для друкуВерсія для друку

ДЕКЛАРАЦІЯ № _______
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання __________________________________
________________________________________________________________________________

2. Керівник суб'єкта господарювання ____________________________________________
                                                                                                                             (прізвище,
________________________________________________________________________________
                                                                                ім'я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ________________________
________________________________________________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ________________ телефакс __________________

5. Адреса електронної пошти ___________________________________________________

6. Адреса суб'єкта господарювання ______________________________________________
                                                                                                                       (індекс, область,
________________________________________________________________________________
                                                             місто, район, вулиця, номер будинку)

7. Перелік об'єктів нерухомості та їх місцезнаходження _____________________________
________________________________________________________________________________
                                         (назва, індекс, область, місто, район, вулиця, номер будинку)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Характеристика об'єкта нерухомості (окремо кожного):

ступінь ризику __________________________________________________________________
                                                   (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
________________________________________________________________________________
                        провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
________________________________________________________________________________
              планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки,
________________________________________________________________________________
                     затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306)

конструктивні елементи будівлі ____________________________________________________
                                                                                                   (матеріали, з яких виконані стіни,
________________________________________________________________________________
                                                                перегородки, перекриття тощо)

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

загальна площа _____________ площа забудови ___________ площа території ____________

кількість поверхів ______________ наявність підвальних приміщень _____________________

наявність горищ _________________________________________________________________

система електроосвітлення ______________________ система опалення __________________

розрахункова кількість робочих місць/відвідувачів ____________________________________

добровільна пожежна дружина (згідно з НАПБ А.01.001-2004) __________________________
________________________________________________________________________________
                               (дата та номер наказу, яким утворено добровільну пожежну дружину,
________________________________________________________________________________
                                                                              у разі її утворення)

пожежно-технічна комісія (згідно з НАПБ А.01.001-2004) ______________________________
________________________________________________________________________________
                                     (дата та номер наказу, яким утворено пожежно-технічну комісію,
________________________________________________________________________________
                                                                             у разі її утворення)

страхування членів добровільної пожежної дружини __________________________________
                                                                                                                                       (найменування
________________________________________________________________________________
                                        страхової компанії, дата, номер та строк дії страхового договору)

висота складування продукції ______________________________________________________

категорія виробництва (згідно з НАПБ Б 03.002-2007) _________________________________

проведення навчань з питань пожежної безпеки (згідно з НАПБ А.01.001-2004)
________________________________________________________________________________

наявність пожежного посту ________________________________________________________

9. Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів _____________ під'їздів _________

10. Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм
________________________________________________________________________________
                                                                (коридори, сходові клітки, двері тощо)

11. Установки пожежної автоматики _____________________________________________
                                                                                                       (ким та коли підписаний акт приймання)

 

 

 

12. Сигнал про спрацювання установки, виведений на пульт спостереження ___________
________________________________________________________________________________
                                                 (найменування організації, що здійснює спостереження,
________________________________________________________________________________
                                                               дата та номер ліцензії на спостереження)

13. Висота складування продукції у складському приміщенні більш як 5,5 метра*
________________________________________________________________________________

14. Замір опору ізоляції електричних мереж та електроустановок _____________________
________________________________________________________________________________
                  (дата та номер протоколу проведення заміру, найменування організації, що проводила замір)

15. Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва")* ____________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства ___________________
________________________________________________________________________________

17. Вогнезахист ______________________________________________________________
                                                                   (дата та номер протоколу проведення робіт, найменування
________________________________________________________________________________
                                                                 організації, у разі їх проведення)

18. Первинні засоби пожежогасіння _____________________________________________
                                                                                                                (дата та номер документа,
________________________________________________________________________________
                                                                          найменування організації)

19. Наявність внутрішнього протипожежного водогону* ____________________________
________________________________________________________________________________

20. Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання* _______________________
________________________________________________________________________________

21. Площа забудови/загальна площа/обсяг, тип резервуарів (для автомобільних заправних станцій)* _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Обсяг, тип резервуарів (спосіб зберігання) (для нафтобаз, складів нафтопродуктів)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

23. Потужність електроустановок* ______________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Наявність системи оповіщення про виникнення надзвичайних ситуацій*
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

25. Наявність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру, системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи* ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. Забезпеченість засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних речовин працівників суб'єкта господарювання* _______________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________
(найменування посади керівника
суб'єкта господарювання)

М.П.

________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________
* Заповнюється суб'єктами господарювання, що в установленому законодавством порядку віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного ризику.

 

 

Наверх ↑